ماجراهای دانا و چیستا (24)

دانا و چیستا دو عروسک کانونی هستند که در این قسمت آن‌ها به همراه خانواده در قطار هستند و به شهر دیگری برای مسافرت می‌روند.

ماجراهای دانا و چیستا (24)

ماجراهای دانا و چیستا (24)

ماجراهای دانا و چیستا (24)

ماجراهای دانا و چیستا (24)

ماجراهای دانا و چیستا (24)

ماجراهای دانا و چیستا (24)

ماجراهای دانا و چیستا (24)

ماجراهای دانا و چیستا (24)