تابستان، فرصت خوب کشف روش‌ها

تابستان فرصت خوبی برای جست‌وجوی پاسخ برای این دو پرسش کلیدی است: 1. نقاط قوت من چیست؟ 2. روش‌های من کدام است؟

تابستان، فرصت خوب کشف روش‌ها

تابستان فرصت خوبی برای جست‌وجوی پاسخ برای این دو پرسش کلیدی است:

۱. نقاط قوت من چیست؟

۲. روش‌های من کدام است؟

دومین پرسش شاید از اولی مهم‌تر باشد؛ زیرا روش‌های مطالعه و یادگیری هر دانش‌آموزی منحصر به خود اوست. اغلب رتبه‌های برتر کنکور می‌گویند در پایان تابستان می‌دانسته‌اند که هر درسی را با کدام روش، بهتر می‌خوانند.

پاسخ به این پرسش، بسیار مهم است که چگونه می‌توانم مطمئن شوم که با چه روشی، بیشترین و سریع‌ترین بازده را به دست می‌آورم.

این مهم‌ترین بازخوردی است که از مطالعه‌ی هر درس می‌گیرید. نقاط قوت هر دانش‌آموزی در روش‌های مطالعه و یادگیری‌اش نهفته است. روش‌های شما نتیجه‌ی بازخوردی است که از تخصیص وقت و مطالعه‌ی هر درس به دست می‌آورید. به عبارت واضح‌تر، روش‌های شما مختص و منحصر به خود شماست؛ تقلیدنشدنی و تکرارناپذیر.