آیا می‌توانم از آزمون امروزم بهتر باشم؟

چه‌بسا مبحثی را خوب نخوانده باشید و در لحظه، نتوانید موضوع آن را به یاد بیاورید. این اتفاق به شما می‌گوید که مطالعه‌ی کافی داشته‌اید یا نه.

آیا می‌توانم از آزمون امروزم بهتر باشم؟

می‌توان شرایط بیرونی و درونی هر آزمون را ‌بررسی، مطالعه، مدیریت و تغییر داد. بهتر است با موضوع آزمون‌دادن ساده و گذرا برخورد نکنیم. آزمون شرایط عینی یادگیری است. مثلاً محل برگزاری آزمون همیشه مطلوب و دلخواه نیست. گاهی باید به آن عادت کرد و گاهی نیز می‌توان آن را تغییر داد. وقتی در حین آزمون، گاهی اوقات سؤالات دفترچه برایتان نامفهوم و حل‌نشدنی می‌شود، نظم ذهنی‌تان به هم می‌ریزد. تصمیم‌گیری برای کنارگذاشتنِ یک سؤال و رفتن به سراغ مسئله‌ی بعدی، نشان خردمندی شماست.

چه‌بسا مبحثی را خوب نخوانده ‌باشید و در لحظه، نتوانید موضوع آن را به یاد بیاورید. این اتفاق به شما می‌گوید که مطالعه‌ی کافی داشته‌اید یا نه.

فقط پس از شناختن می‌توان موضوع را مدیریت کرد. تغییرْ زمانی آغاز می‌شود که بپذیریم می‌توانیم بهتر از آزمون امروز باشیم.