سوالات فارسی آمادگی آزمون 22 شهریورچهارم دبستان_نگاه به گذشته

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس فارسی نگاه به گذشته‌ی آزمون 22 شهریور چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

سوالات فارسی آمادگی آزمون 22 شهریورچهارم دبستان_نگاه به گذشته

نمونه سوال تستی درس فارسی نگاه به گذشته ی آزمون 22 شهریور چهارم دبستان صفحه های 10 تا 108 فارسی و 7 تا 74 نگارش فارسی+ پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی  درس فارسی نگاه به گذشته ی آزمون 22 شهریور چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل