آمادگی آزمون 22 شهریور-فیزیک- مبحث محاسبه‌ی مقدار گرما

خلاصه نکات درس فیزیک- مبحث محاسبه‌ی مقدار گرما- منطبق با مباحث آزمون 22 شهریور

آمادگی آزمون 22 شهریور-فیزیک- مبحث محاسبه‌ی مقدار گرما

خلاصه نکات درس فیزیک- مبحث محاسبه‌‌ی مقدار گرمابرگرفته از کتاب جامع فیزیک هنرستان

فائزه واحدی