آزمون عملی طراحی صنعتی -مجموعه کامل

چهل پله تا کنکور عملی هنر مجموعه کامل مقاله‌های چهل پله تا کنکور عملی هنر

آزمون عملی طراحی صنعتی -مجموعه کامل


چهل پله تا آزمون عملی هنر- طراحی صنعتی
در این صفحه مجموعه مقاله های چهل پله تا آزمون عملی قرار گرفته شده است.


چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله اول(معرفی طراحی صنعتی (قسمت اول))

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله دوم (معرفی طراحی صنعتی (قسمت دوم))

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله سوم (طراحی دستی (اصول پایه-1)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله  چهارم ((تئوری – فیزیک و هوش))

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله پنجم (طراحی دستی ( اصول پایه -نسخه دوم ))

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله ششم (طراحی دستی- (طراحی دو بعدی- سری اول ))

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله  هفتم(مطالب تئوری-عناصر بصری)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله هشتم ( طراحی دستی-طراحی دو بعدی سری دوم  )

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله  نهم (طراحی دستی به کمک احجام اصلی- کم کردن)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله دهم (مطالب تئوری- آرم ها و نشانه ها)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله  یازدهم(طراحی به کمک احجام اصلی و مکعب ها    )

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله  دوازدهم(طراحی اشیا با فرم های ارگانیک)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله سیزدهم (مطالب تئوری –حمل و نقل)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله   چهار دهم(طراحی دستی- احجام ارگانیک بر اساس دو نما)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله پانزدهم (طراحی دستی – طراحی های پرسپکتیوی ساده)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله شانزدهم (مطالب تئوری – مکانیزم ها)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله هفدهم (نکات مربوط به طراحی دستی –مکانیزم ها)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله  هجدهم(طراحی دستی سری دوم– مکانیزم ها   )

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله  نوزدهم(مطالب تئوری-بسته بندی)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله بیستم (سوالات مربوط به طراحی و خلاقیت –بسته بندی)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله بیست و یک (طراحی دستی-بسته بندی)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله بیست دوم (مطالب تئوری ارگونومی)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله  بیست و سوم(ارگونومی – طراحی دستی)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله بیست و چهارم ( ارگونومی – طراحی دستی 2)

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله بیست و پنجم ( مطالب تئوری مربوط به وسایل شخصی و خانگی  )

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله بیست و ششم  ( طراحی دستی وسایل شخصی و خانگی(1))

چهل پله تا کنکور عملی هنر - پله بیست و هفتم (طراحی دستی وسایل شخصی و خانگی(1))

چهل پله تا آزمون عملی–پله بیست و هشتم(مطالب تئوری-لوازم شخصی و خانگی(2))

چهل پله تا کنکور عملی هنر- پله بیست و نهم(لوازم شخصی و خانگی(2)- طراحی دستی)

چهل پله تا کنکور عملی هنر- پله سی ام (لوازم شخصی و خانگی(2) - طراحی دستی )

چهل پله تا آزمون عملی- پله سی و یکم(مبلمان و طراحی محیطی- مطالب تئوری)


تهیه شده در گروه هنر کانون

نسیم پوراحمد- طراحی صنعتی دانشگاه تهران

نسیم پوراحمد
ارسال شده توسط : نسیم پوراحمد