آموزش و حل تصویری سوالات ریاضی نهم-آزمون 15 شهریور 98

بنیاد دانش بنیان کمان آکادمی "مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش نموده است.

آموزش و حل تصویری سوالات ریاضی نهم-آزمون 15 شهریور 98

بنیاددانش بنیان کمان آکادمی"مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون های کانون فرهنگی آموزش نموده است و آن ها را یک ساعت پس از برگزاری آزمون از طریق سایت" پاسخ دات این" در اختیار دانش آموزان کانونی قرار می دهد.

شما می توانید با مراجعه به سایت زیر و همچنین از طریق سایت کانون ازاین امکان جديد بهره مند شوید.


لینک سایت پاسخفایل های ضمیمه

تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 11
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 12
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 13
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 14
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 15
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 16
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 17
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 18
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 19
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 20
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 21
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 22
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 23
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 24
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 25
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 26
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 27
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 28
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 29
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 30
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 31
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 32
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 33
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 34
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 35
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 36
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 37
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 38
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 39
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15شهریور 98–ریاضی نهم–سؤال 40