آمادگی آزمون 22 شهریور-زبان انگلیسی دهم- زمان آینده نزدیک

خلاصه نکات درس زبان انگلیسی دهم - مبحث زمان آینده‌ی نزدیک- منطبق با مباحث آزمون 22 شهریور

آمادگی آزمون 22 شهریور-زبان انگلیسی دهم- زمان آینده نزدیک

خلاصه نکات درس زبان انگلیسی دهم

مبحث زمان آینده‌ی نزدیک


برگرفته از کتاب جامع عمومی دهم هنرستان

فائزه واحدی