آموزش و حل تصویری سوالات فیزیک دهم تجربی-آزمون 15شهریور 98

بنیاد دانش بنیان کمان آکادمی "مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش نموده است.

آموزش و حل تصویری سوالات فیزیک دهم تجربی-آزمون 15شهریور 98

بنیاددانش بنیان کمان آکادمی"مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون های کانون فرهنگی آموزش نموده است و آن ها را یک ساعت پس از برگزاری آزمون از طریق سایت" پاسخ دات این" در اختیار دانش آموزان کانونی قرار می دهد.

شما می توانید با مراجعه به سایت زیر و همچنین از طریق سایت کانون ازاین امکان جديد بهره مند شوید.


لینک سایت پاسخ

فایل های ضمیمه

تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–فیزیک دهم تجربی–سؤال 111
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–فیزیک دهم تجربی–سؤال 112
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–فیزیک دهم تجربی–سؤال 113
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–فیزیک دهم تجربی–سؤال 114
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–فیزیک دهم تجربی–سؤال 115
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–فیزیک دهم تجربی–سؤال 116
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–فیزیک دهم تجربی–سؤال 117
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–فیزیک دهم تجربی–سؤال 118
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–فیزیک دهم تجربی–سؤال 119
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–فیزیک دهم تجربی–سؤال 120