آموزش و حل تصویری سوالات شیمی دهم تجربی-آزمون 15شهریور 98

بنیاد دانش بنیان کمان آکادمی "مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش نموده است.

آموزش و حل تصویری سوالات شیمی دهم تجربی-آزمون 15شهریور 98

بنیاددانش بنیان کمان آکادمی"مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون های کانون فرهنگی آموزش نموده است و آن ها را یک ساعت پس از برگزاری آزمون از طریق سایت" پاسخ دات این" در اختیار دانش آموزان کانونی قرار می دهد.

شما می توانید با مراجعه به سایت زیر و همچنین از طریق سایت کانون ازاین امکان جديد بهره مند شوید.


لینک سایت پاسخ

فایل های ضمیمه

تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–شیمی دهم تجربی–سؤال 131
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–شیمی دهم تجربی–سؤال 132
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–شیمی دهم تجربی–سؤال 133
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–شیمی دهم تجربی–سؤال 134
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–شیمی دهم تجربی–سؤال 135
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–شیمی دهم تجربی–سؤال 136
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–شیمی دهم تجربی–سؤال 137
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–شیمی دهم تجربی–سؤال 138
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–شیمی دهم تجربی–سؤال 139
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–شیمی دهم تجربی–سؤال 140