سطح دشواری آزمون 15 شهریور دوازدهم تجربی در مقایسه با کنکور 98

در آزمون امروز سطح دشواری فیزیک و شیمی دقیقاً منطبق بر کنکور 98 بوده است. ریاضی برای تراز بالاها یک واحد آسان‌تر بوده است. زیست‌شناسی یک واحد دشوارتر بوده است.

سطح دشواری آزمون 15 شهریور دوازدهم تجربی در مقایسه با کنکور 98

کنکوری‌های عزیز 

سلام

در جدول زیر چند از 10 آزمون 15 شهریور با چند از 10 کنکور 98 مقایسه شده است:

در آزمون امروز سطح دشواری فیزیک و شیمی دقیقاً منطبق بر کنکور 98 بوده است.

ریاضی برای تراز بالاها یک واحد آسان تر بوده است.

زیست‌شناسی یک واحد دشوارتر بوده است.