نمونه سوالات تستی هدیه‌های آسمان سوم دبستان سری چهارم+پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه‌های آسمان سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات تستی هدیه‌های آسمان سوم دبستان سری چهارم+پاسخ

نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان سوم دبستان صفحات 30 تا 49 + پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.
1- سوالات تستی مهم برای آزمون
2- پوشش دهی مطالب

نمونه سوالات تستی هدیه‌های آسمان سوم دبستان سری چهارم+پاسخ

نمونه سوالات تستی هدیه‌های آسمان سوم دبستان سری چهارم+پاسخ