فیلم ویژگی‌هاو منطق برنامه آزمون22 شهریور دهم ویازدهم هنرستان

در این فیلم می‌توانید با ویژگی‌ها و منطق برنامه آزمون 22 شهریور دهم و یازدهم هنرستان آشنا شوید.

فیلم ویژگی‌هاو منطق برنامه آزمون22 شهریور دهم ویازدهم هنرستان


در این فیلم،‌ با ویژگی‌ها، منطق برنامه‌‌ی آزمون و ماکت دفترچه‌های آزمون دهم و یازدهم هنرستان آشنا خواهید شد.فایل های ضمیمه

منطق برنامه آزمو 22 شهریور