نمونه سوالات علوم سوم دبستان_درس چهارم(اندازه گیری مواد)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات درس علوم سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات علوم سوم دبستان_درس چهارم(اندازه گیری مواد)

نمونه سوال علوم سوم دبستان_درس چهارم (اندازه گیری مواد)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات درس علوم سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- مشابه سوالات امتحانی
2- پوشش دهی مطالب

نمونه سوالات علوم سوم دبستان_درس چهارم(اندازه گیری مواد)

نمونه سوالات علوم سوم دبستان_درس چهارم(اندازه گیری مواد)


فایل های ضمیمه