آموزش و حل تصویری سوالات زبان دهم تجربی-آزمون 15 شهریور 98

بنیاد دانش بنیان کمان آکادمی "مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش نموده است .

آموزش و حل تصویری سوالات زبان دهم تجربی-آزمون 15 شهریور 98

بنیاددانش بنیان کمان آکادمی"مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون های کانون فرهنگی آموزش نموده است و آن ها را یک ساعت پس از برگزاری آزمون از طریق سایت" پاسخ دات این" در اختیار دانش آموزان کانونی قرار می دهد.

شما می توانید با مراجعه به سایت زیر و همچنین از طریق سایت کانون ازاین امکان جديد بهره مند شوید.


لینک سایت پاسخفایل های ضمیمه

تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–زبان دهم تجربی–سؤال 21
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–زبان دهم تجربی–سؤال 22
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–زبان دهم تجربی–سؤال 23
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–زبان دهم تجربی–سؤال 24
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–زبان دهم تجربی–سؤال 25
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–زبان دهم تجربی–سؤال 26
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–زبان دهم تجربی–سؤال 27
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–زبان دهم تجربی–سؤال 28
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–زبان دهم تجربی–سؤال 29
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–زبان دهم تجربی–سؤال 30