تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (51)

مغز خرچنگ در گلویش قرار دارد. سیستم عصبی‌اش در شکمش، دندان‌هایش در معده‌اش و کلیه‌هایش در سرش است.

تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (51)

کرکس‌ها

قدرتمندترین معده‌ی جانداران

اسید معده‌ی کرکس‌ها عجیب است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که معده‌ی این جاندار می‌تواند حتی استخوان‌ها و فلز‌ها را ذوب کند.


خرچنگ

مغز خرچنگ در گلویش قرار دارد. سیستم عصبی‌اش در شکمش، دندان‌هایش در معده‌اش و کلیه‌هایش در سرش است.


کرم حلقوی

دو کرم حلقوی که در عصر یخبندان یخ زده بودند، بعد از ۴۷هزار سال از خواب بیدار شدند و به‌محض بیداری به دنبال غذا گشتند.


گرگ‌ها

گرگ‌ها می‌توانند از فاصله‌ی یک‌ونیم‌کیلومتری بوی طعمه را تشخیص دهند. آن‌ها ۲۰۰میلیون سلول در بینی‌شان دارند. تعداد این سلول‌ها در انسان ۵میلیون است.


منبع :