در ستایش ذهن واضح و شفاف

پیوستگی در نوشتن همچون رودخانه‌ای نقره‌فام همواره زنده و جاری و آموزنده است. هر بار که تصمیم‌گیری یا انجام‌دادن کاری را روی کاغذ می‌نویسید، روایت جدیدی را به لفظ اندک و معنی بسیار هدیه می‌گیرید.

در ستایش ذهن واضح و شفاف

داشتن ذهن واضح و شفاف، مهم‌ترین عامل پیشرفت درسی است. ذهن شفاف مطمئن‌ترین و فوری‌ترین بازدهی را به ارمغان می‌آورد؛ اما نکته‌ی مهم این است که ذهن شفاف هدیه‌ای دریافتنی‌ نیست؛ بلکه آموختنی است. به‌بیان دیگر، ذهن شفاف، موهبتی از پیش حاضر و آماده نیست؛ مهارتی است که تنها با تمرین به دست می‌آید. ذهن شفاف را به‌صورت تدریجی یا جزءبه‌جزء باید ساخت.

اما چگونه؟

نوشتنْ تمرین بسیار مؤثری برای ساختن و بازساختن ذهن شفاف است. وقتی می‌نویسید، شفاف می‌شوید. هر تصمیمی را که برای تخصیص وقت و انرژی و استعداد خود می‌گیرید، بنویسید. نقاط قوت و ضعف و به‌ویژه اشتباهات خود را روی کاغذ بیاورید و تحلیل کنید که چرا این یا چرا آن. چیزی نمی‌گذرد که از نتیجه‌ی کار شگفت‌زده خواهید شد.

پیوستگی در نوشتن همچون رودخانه‌ای نقره‌فام همواره زنده و جاری و آموزنده است. هر بار که تصمیم‌گیری یا انجام‌دادن کاری را روی کاغذ می‌نویسید، روایت جدیدی را به لفظ اندک و معنی بسیار هدیه می‌گیرید.

مطالب مرتبط