آمادگی آزمون 22 شهریور دهم گرافیک و معماری- مبانی هنرهای تجسمی

نمونه‌هایی از توازن، کنتراست و حرکت بصری به همراه تعریف آن‌ها

آمادگی آزمون 22 شهریور دهم گرافیک و معماری- مبانی هنرهای تجسمی

توازن:

توازن بیان کنندة روابط متعادل بصری در یک ترکیب غیر متقارن است. شکل زیر ساده‌ترین و پرکاربردترین شیوة نمایش توازن را نشان می‌دهد.

توازن

کنتراست:

کنتراست به‌معنای تضاد، تباین و کشمکش متقابل میان عناصر و کیفیت‌های بصری است. کنتراست نقش بسیار مهمی در انتقال معانی و مفاهیم دارد. امیل نولده از این ویژگی کنتراست استفادة بسیار مفید و به‌جایی کرده است.

کنتراست

حرکت:

حرکت در هنر تجسمی با تکرار و توالی یک شکل یا حالت به‌وجود می‌آید و معمولاً نمایشگر نوعی ریتم است. تصاویر زیر، نمونه‌هایی متنوع از حرکت بصری را نشان می‌دهند.

حرکت بصری

فاطمه ارجمندی‌نژاد

رتبه‌ی 3 گرافیک 96
حل تست از فصل 1 و 2 شیمی 3
دوازدهم رياضي     دبیر : علی سلوکی