اهمیت مطالعه در تابستان قبل کنکور

تابستان فصل پیشرفت و سبقت گرفتن از دیگر بچه هایی که هنوز هم حال و هوای درس خواندن در سرشان نیست و یا درس خواندن را به طور جدی شروع نکرده اند محسوب می‌شود.

اهمیت مطالعه در تابستان قبل کنکور

تابستان فصل پیشرفت و سبقت گرفتن از دیگر بچه هایی که هنوز هم حال و هوای درس خواندن در سرشان نیست و یا درس خواندن را به طور جدی شروع نکرده اند محسوب می شود. پیش خوانی درس ها در تابستان هر چند هم اندک باشد باعث ایجاد یک مقدمه در ذهن دانش آموز می شود. نقش تابستان در سال کنکور چند برابر می شود و فرصتی بسیار مطلوب برای پیشی گرفتن از رقبای آغاز سال تحصیلی جدید می شود.

مطالعه درس های پایه در تابستان باعث ایجاد انگیزه و کم کردن استرس می شود. با مطالعه درس های سال گذشته و آینده می توانید مهمترین کار را برای پیشرفت تحصیلی خود انجام دهید, زیرا با مطالعه درس های گذشته کم کاری سال قبل را پوشش می دهید و نقاط ضعف خود را برطرف کنید و با مطالعه درس های سال آینده در خود ایجاد انگیزه کنید و خود را آماده تر کنید و با اعتماد بنفس بیشتری سال تحصیلی را شروع می کنید.

مباحث ویژه تابستان را در تابستان مطالعه کنید نه در پاییز و زمستان.

دو هدف در تابستان مدنظر قرار دهید:

1) برنامه ریزی برای نقاط قوت, که نقاط قوت خودتان را حفظ کنید.

2) برنامه ریزی برا نقاط ضعف, تا نقاط ضعف را شناسایی و تقویت کنید.