نمونه سوالات علوم چهارم دبستان_درس اول(زنگ علوم)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات درس علوم چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات علوم چهارم دبستان_درس اول(زنگ علوم)

نمونه سوال علوم چهارم دبستان _ درس اول (زنگ علوم)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات درس علوم چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- مشابه سوالات امتحانی
2- پوشش دهی مطالب


فایل های ضمیمه