آنچه لازم است برای آزمون 15 شهریورماه یازدهم ریاضی بدانید

تعداد سوال هر درس و زمان بندی سوالات آزمون 15 شهریورماه

آنچه لازم است برای آزمون 15 شهریورماه یازدهم ریاضی بدانید

تعداد سوال هر درس و زمان بندی سوالات آزمون 15 شهریورماه

آنچه لازم است برای آزمون 15 شهریورماه یازدهم ریاضی بدانید

طبق جدول سیستم ده دهی زیر که برای آزمون 15 شهریور در نظر گرفته شده است، می توانید سیستم مناسب با تراز خود را پیدا کنید، در آزمون به کار ببرید و اشتباهات خود را کاهش دهید

آنچه لازم است برای آزمون 15 شهریورماه یازدهم ریاضی بدانید