آمادگی آزمون 15 شهریور - عناصر جزئیات- فصل اول- اندازه دانه‌ها

خلاصه نکات مربوط به فصل اول کتاب عناصر و جزئیات- فصل اول مبحث اندازه‌ی دانه‌های خاک - منطبق با مباحث آزمون 15 شهریور

آمادگی آزمون 15 شهریور - عناصر جزئیات- فصل اول- اندازه دانه‌ها

دانه‌های خاک بر اساس ابعاد به صورت زیر نام‌گذاری می‌شوند:

آمادگی آزمون 15 شهریور - عناصر جزئیات- فصل اول- اندازه دانه‌ها

تجزیه و تحلیل دانه بندی خاک:

درآزمایشگاه، دانه‌های خاک از نظر اندازه و درشتی بررسی شده و نسبت وزنی آن‌ها نسبت به‌یکدیگر ‌سنجیده می‌شود به این عمل «تجزیه و تحلیل دانه بندی خاک» گویند.


سعید کمالو