درسنامه احتمال+تست متناسب با آزمون 1 شهریور

درسنامه احتمال از درس آمارواحتمال به همراه نکته و تست مناسب برای آزمون 1 شهریور

درسنامه احتمال+تست متناسب با آزمون 1 شهریور

کنکوری های عزیز دوازدهم و نظام قدیم ریاضی 


فایل درسنامه احتمال را از ذیل دانلود نمایید

فایل های ضمیمه