حسین آقائی آرائی رتبه 9 ریاضی و مسعود تاجفرد رتبه 7 کنکور 82

تجلیل از حسین آقائی آرائی رتبه9 ریاضی در جشن نخبگان 98 را مشاهده می‌کنید ....

حسین آقائی آرائی رتبه 9 ریاضی و مسعود تاجفرد رتبه 7 کنکور 82

تجلیل از حسین آقائی آرائی رتبه9 ریاضی در جشن نخبگان 98 را مشاهده می کنید ....

حسین آقائی آرائی رتبه 9 ریاضی و مسعود تاجفرد رتبه 7 کنکور 82