پارسا محمدیان رتبه 8 ریاضی و مصطفی حسینی ( مکتب خونه )

تجلیل ازپارسا محمدیان رتبه 8 ریاضی در جشن نخبگان 98 را مشاهده می‌کنید ....

پارسا محمدیان رتبه 8 ریاضی و مصطفی حسینی ( مکتب خونه )

تجلیل ازپارسا محمدیان رتبه 8 ریاضی در جشن نخبگان 98 را مشاهده می کنید ....