پارسا امینی رتبه 3 ریاضی منطقه 1 و حسام آرمندهی ( کافه بازار )

تجلیل از پارسا امینی رتبه 3 ریاضی منطقه 1 در جشن نخبگان 98 را مشاهده می‌کنید ....

پارسا امینی رتبه 3 ریاضی منطقه 1 و حسام آرمندهی ( کافه بازار )

تجلیل از پارسا امینی رتبه 3 ریاضی منطقه 1 در جشن نخبگان 98 را مشاهده می کنید ....

پارسا امینی رتبه 3 ریاضی منطقه 1 و حسام آرمندهی ( کافه بازار )

پارسا امینی رتبه 3 ریاضی منطقه 1 و حسام آرمندهی ( کافه بازار )