علی عباسی رتبه 3 ریاضی و امیر علی عبداللهی (مکتب خونه)

تجلیل ازعلی عباسی رتبه 3 ریاضی منطقه 2 در جشن نخبگان 98 را مشاهده می‌کنید ....

علی عباسی رتبه 3 ریاضی و امیر علی عبداللهی (مکتب خونه)

تجلیل ازعلی عباسی رتبه 3 ریاضی منطقه 2 در جشن نخبگان 98 را مشاهده می کنید ....

علی عباسی رتبه 3 ریاضی و امیر علی عبداللهی (مکتب خونه)


علی عباسی رتبه 3 ریاضی و امیر علی عبداللهی (مکتب خونه)