علی مورکیان رتبه 2 ریاضی و محمد استاد محمدی رتبه 1 کنکور 91

تجلیل ازعلی مورکیان رتبه2 ریاضیدر جشن نخبگان 98 را مشاهده می‌کنید ....

علی مورکیان رتبه 2 ریاضی و محمد استاد محمدی رتبه 1 کنکور 91

تجلیل ازعلی مورکیان رتبه2 ریاضیدر جشن نخبگان 98 را مشاهده می کنید ....

علی مورکیان رتبه 2 ریاضی و محمد استاد محمدی رتبه 1 کنکور 91

علی مورکیان رتبه 2 ریاضی و محمد استاد محمدی رتبه 1 کنکور 91