محمدرضا مفیضی رتبه 1 ریاضی و محمد استاد محمدی رتبه 1کنکور 91

تجلیل ازمحمدرضا مفیضی رتبه 1 ریاضی در جشن نخبگان 98 را مشاهده می‌کنید ....

محمدرضا مفیضی رتبه 1 ریاضی و محمد استاد محمدی رتبه 1کنکور  91

تجلیل ازمحمدرضا مفیضی رتبه 1 ریاضی در جشن نخبگان 98 را مشاهده می کنید ....

محمدرضا مفیضی رتبه 1 ریاضی و محمد استاد محمدی رتبه 1کنکور  91

محمدرضا مفیضی رتبه 1 ریاضی و محمد استاد محمدی رتبه 1کنکور  91