علیرضا کوه پیمای رتبه 6 ریاضی و امیر عبدالهی (مکتب خونه )

علیرضا کوه پیمای رتبه 6 ریاضی و امیر عبدالهی مدیر توسعه مکتب خونه در جشن نخبگان مشاهده میکنید

علیرضا کوه پیمای رتبه 6 ریاضی و امیر عبدالهی (مکتب خونه )

علیرضا کوه پیمای رتبه 6 ریاضی و امیر عبدالهی مدیر توسعه مکتب خونه در جشن نخبگان مشاهده میکنید


علیرضا کوه پیمای رتبه 6 ریاضی و امیر عبدالهی (مکتب خونه )


علیرضا کوه پیمای رتبه 6 ریاضی و امیر عبدالهی (مکتب خونه )


لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی