طنزهای کودکانه _فوتبالیست/هوا(5)

خبرنگار :چرا قبل از هر بازی به حمام می‌روی؟! فوتبالیست:برای اینکه گل‌های تمیز بزنم

طنزهای کودکانه _فوتبالیست/هوا(5)


خبرنگار :چرا قبل از هر بازی به  حمام می روی؟!!

فوتبالیست:برای اینکه گل های تمیز بزنمطنزهای کودکانه _فوتبالیست/هوا(5)

.................................................................

معلم:بگو به غیر از اکسیژن چه چیزهایی در هوا وجود دارد؟!!!!!

شاگرد:آقا اجازه،کلاغ،مگس،پشهطنزهای کودکانه _فوتبالیست/هوا(5)

جهت مشاهده ی طنز های مشابه کلیک کنید