محمدحسین امین الرعایا رتبه 5 تجربی وشهرام رحیمی رتبه 1 کنکور86

تجلیل از محمدحسین امین الرعایا رتبه 5 تجربی ایثارگردر جشن نخبگان 98 را مشاهده میکنید

محمدحسین امین الرعایا رتبه 5 تجربی وشهرام رحیمی رتبه 1 کنکور86

تجلیل از محمدحسین امین الرعایا رتبه 5 تجربی ایثارگر وشهرام رحیمی رتبه 1 کنکور86 را در جشن نخبگان 98 را مشاهده میکنید