ویژگی‌های آزمون 1 شهریور دوازدهم ریاضی (دروس اختصاصی)

ویژگی‌های آزمون 1 شهریور دوازدهم ریاضی (دروس اختصاصی)-تعداد سوال،زمان و...

ویژگی‌های آزمون 1 شهریور دوازدهم ریاضی (دروس اختصاصی)

کنکوری های عزیز دوازدهم ریاضی


ویژگی های آزمون 1 شهریور 98 به شرح ذیل می باشد: