رتبه6 تجربی98: با اعتماد بر برنامه راهبردی کانون،رتبه برتر شدم

پدرام عبدالله پور رتبه6منطقه2 تجربی98 تجربیات خود در مورد استفاده از برنامه راهبردی کانون را بیان میکند و ...

رتبه6 تجربی98: با اعتماد بر برنامه راهبردی کانون،رتبه برتر شدم

پدرام عبدالله پور رتبه6 منطقه2 کنکور 98تجربی نکاتی در خصوص استفاده از برنامه راهبردی را بیان کرده و از تاثیرات این برنامه در موفقیتش سخن می گوید.

در فایل زیر می توانید این ویدئو را مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه