گفتگو‌های رتبه‌ی 8 م.2 رشته‌ی تجربی از کرمان با دانش آموزان

سال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش کامنت‌های سایت کانون به گفتگو با یکدیگر پرداختند تا در کنار رقابت و رفاقت، در راه موفقیت در کنکور به دوستان خود کمک کنند.

گفتگو‌های رتبه‌ی 8 م.2 رشته‌ی تجربی از کرمان با دانش آموزان

سال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش کامنت های سایت کانون به گفتگو با یکدیگر پرداختند تا در کنار رقابت و رفاقت، در راه موفقیت در کنکور به دوستان خود کمک کنند.

یکی از اهداف ارائه گفتگوهای رتبه های برتر کنکور هر شهر این است که شما دانش آموزان عزیز با برترهای شهر خود بیشتر آشنا شوید ، کسانی که در شهر شما و با همان امکانات به موفقیت در کنکور دست یافتند ، تا با الگوبرداری مناسب از این برترها شما نیز ادامه دهنده ی راه این دانش آموزان موفق در شهر خود باشید.

برای شما در این مطلب گفتگوهای آقای حسین گله داری رتبه 8 منطقه 2 رشته ی تجربی از شهر  کرمان را آماده کرده ایم ، تا بتوانید از تجربیات و راهنمایی های این دانش آموز موفق استفاده کنید.

* با کلیک کردن روی نام دانش آموز برتر یا نام شهر میتوانید از صفحه شخصی دانش آموز برتر کانونی یا شهر ایشان دیدن فرمایید.

همچنین با استفاده از دکمه ی گفتگوهای برترهای کنکور 98 در شهرها می توانید کامنت های رتبه های برتر شهر خود را مشاهده فرمایید.

گفتگوهای برترهای کنکور 98 شهرهای مختلف در سایت کانون


نام کاربر
متن کامنتتاریخ ثبت
بهنام دانش، یازدهم تجربی - لنده دوگنبدان - میانگین تراز 7484کامنتدر مصرع"ای گل بیا و باش ،مرهمی بر درد هایم"قبول دارید گل استعاره مصرحه هست؟!درنتیجه تشخیص محسوب نمیشود.پس در بیت"ای دیو سپید پای در بند/ای گنبد گیتی ای دماوند"تشخیص نداریم؟13970705
زینب آزادی، دوازدهم تجربی - بهمئی - میانگین تراز 6819پاسخ کامنتاین واژه هایی که شما مد نظرتان است برای استعاره خب بله استعاره مصرحه هست که مشبه به هست ولی مشبه حذف شده است.اماقبل ازاینکه استعاره مصرحه درنظربگیریم وبخوایم ازلحاظ ظاهری نگاه کنیم مناداقراردادن گل ودیوسپیدوگنبدگیتی ودماوند،خودش یک نوع استعاره مکنیه محسوب میشود وتش13970706
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7210پاسخ کامنتنه گل تشخیص است .هر وقت که یک غیر انسان منادا قرار بگیرد تشخیص داریم13970706
کاربر سایتکامنتسوال ازجایگشت: ۱۰نامه مختلف را به چند طریق میتواند در ۱۰پاکت یکسان قرار داد؟13970712
کاربر سایتپاسخ کامنتفقط 1 حالت . چون پاکت ها یکسان است و ترتیب هم نداریم بنابرین فرقی ندارد کجا قرار بگیرند نامه‌ها (در هر پاکتی باشن یک حالت میشود )13970712
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7214پاسخ کامنتیک حالت13970713
کاربر سایتکامنتسلام. چرا در پاک کننده‌های غیر صابونی میگیم که گروه سولفونات باعث پخش شدن چربی در آب می‌شود؟13970721
سید معصومه صابربرنطین، دوازدهم تجربی - رودان - میانگین تراز 6683پاسخ کامنتچون یک بخش قطبی دارد و یک بخش ناقطبی بخش ناقطبی آن در چربی حل میشود و بخش قطبی در آب پس در مجموع باعث حل شدن چربی در آب میشود.13970721
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 8032پاسخ کامنتپاک کننده غیر صابونی یک ترکیب یونی است وقتی داخل اب میریزیم تفکیک یونی میشود کاتیون که جدا میشود در نتیجه نقشی در پخش کردن چربی در آب ندارد می ماند بخش آنیونی که شامل گروه سولفونات و گروه آلکیل است.13970721
کاربر سایتکامنتدر انسان 12 آمینواسید میتواند ساخته شود و 8 تا ضروری .چرا در رونویسی کدون‌ها توالی 3 تایی هستند دوتایی میشود 16. دلیلش میتواند این باشد که در بقیه جانوران 20 نوع ساخته می شود؟13970801
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 8031پاسخ کامنتسلام نه اشتباه نکنید کدون در واقع نقش است چیده شدن امینو اسید‌ها کنار همه و ربطی به ساخت امینو اسید‌ها ندارد.در ضمن بعضی امینو اسید‌ها چند تا کدون دارند.13970801
کاربر سایتکامنتدوستان میشود توضیح بدهید چه هنگام در فرمول ثابت یونش از تغییر غلظت اولیه چشم پوشی میکنیم؟13970803
حسین گله داری،
دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 8031
پاسخ کامنتدر صورتی که درجه یونش کمتر از 0.05 و یا ثابت یونش کمتر از 10 بتوان منفی 3 باشد13970803
مریم مسافری علی آبادی، دوازدهم تجربی - نورآبادکامنتدوستان من میخواهم برای آزمون بعد هفته اول تا چهارشنبه دوازدهم‌ها را تمام کنم دروس پایه را هم از چهارشبه به بعد بخوانم ولی میترسم دوازدهم را فراموش کنم نظرتان چیست؟13970818
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7877پاسخ کامنتتوصیه نمیکنم هر روز سعی کنید همه درس ها را داشته باشید اگر یک درسی را فقط هفته اول بخوانید سر جلسه ازمون نمیتوانید سوالات را خوب حل کنید13970818
محمدحسن مجاهدی، دوازدهم تجربی - شهرضا - میانگین تراز 6069پاسخ کامنتکار خوبی نیست به نظر من.سعی کنید با هم پیش ببرید13970818
مرجان کر‌، دوازدهم تجربی - بندرترکمن - میانگین تراز 6573کامنتبا توجه به متفاوت بودن محصولات دو رشته مکمل دنا رونویسی همیشه و فقط از یکی از دو رشته دنا صورت میگیرد چرا اشتباه است؟13970818
محمدرضا میر، دوازدهم تجربی - زاهدان - میانگین تراز 7110پاسخ کامنتاز یکی از دو رشته‌ی ژن نه دنا ، شکل کتاب را هم اگر ببینید مشخصه که دو رشته‌ی دنا در ژن‌های مختلف میتونن رونویسی بشوند.13970818
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7893پاسخ کامنتدر یک ژن فقط از یک رشته رونویسی میشود نه در یک مولکول دی ان ای. در یک مولکول دنا رونویسی از هر دو رشته دیده میشود13970818
زهرا قره سوفلو، دوازدهم تجربی - مینودشت - میانگین تراز 6811کامنتآیا همه تغییرات دیواره،پروتوپلاست نقش دارد؟اکثریت گفتند نه بخاطر ژله ای شدن،اما تست۲۳۲آزمون ۱۸فوردین سال۹۶،میگوید:‌امکان ندارد در تغییرات دیواره،پروتوپلاست فاقد نقش باشد13970829
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7893پاسخ کامنتمعلم ما گفت که ژله ای شدن هم خود بخود نیست و خود سلول باعثش میشود13970830
کاربر سایتکامنتنتیجه ترجمه رنای پیک توسط ریبوزوم‌های آزاد در سیتوپلاسم در کدام یک مشاهده نمیشود؟1-دیسه‌ها 2-راکیزه 3-لیزوزوم 4-هسته13970830
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7893پاسخ کامنتلیزوزوم میشود.اگر شکل کتاب درسی را نگا کنید میشود فهمید که پروتئین‌های ترجمه شده توسط ریبوزوم‌های آزاد ینی آنهایی که به شبکه آندوپلاسمی متصل نیستند، یا وارد هسته میشود یا وارد دیسه و یا میتوکندریاز طرف دیگر توی همون شکل پروتئین‌های ذخیره شده در لیزوزوم را میشود.13970830
مهسا فاضلی، دوازدهم تجربی - اردبیلکامنتوقتی بیضه‌های یک فرد بالغ را از بدن خارج کنند غلظت هورمون ال اچ در خون افزایش پیدا میکند؟13971209
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7847پاسخ کامنتمیتواند افزایش پیدا کد چون ال اچ با تستوسترون تنظیم بازخوردی منفی دارد وقتی بیضه‌ها جدا بشوند تستوسترون خون افت میکند به خاطر همین ال اچ زیاد میشود.13971209
علی سلیمانی، دوازدهم تجربی - الوند - میانگین تراز 7059کامنتدوستان تراز بالا و دوستانی که عمومی ها را خوب میزنید . یک سوال داشتم. من اصلا حس خواندن عمومی ها را نمیتوانم در خودم ایجاد کنم . مثلا عربی را کلا همیشه خوب میزنم ولی دینی و زبان و فارسی را به خاطر نخواندن یا کم خوندن درصد خوبی نمیزنم .راهکاری دارید؟13980213
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7821پاسخ کامنتمنم در درس دینی مثل شما هستم. بهترین کاری که برای این درسا میتوانید بکنید این است که اولا ساعت هایی که میخواهید این درس ها را بخوانید، سعی کنید حالتان خوب باشد وخیلی خسته نباشید همه تو برنامه شان یک ساعت هایی دارند که بازدهی شان خیلی پایین است. این درس ها را در این ساعت ها نزارید بزارید وقتی که از همیشه سر حال ترین. این کار را من برای دینی انجام دادم جواب داد.منبع خوب هم مهم است. یک منبعی را انتخاب کنید که باهاش حال میکنید نه اینکه صرفا بقیه بگن خوب است. برا ادبیات هم سعی کنید که با لذت بخونید نه اینکه زوری و برای رفع مسئولیت.13980213
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7821پاسخ کامنتمن خودم وقتی بیت‌ها را میخونم و میفهمم خیلی لذت میبرم و از ادبیات واقعا خوشم می آید. اگر با علاقه بخونید واقعا پیشرفت میکنید13980213
کاربر سایتکامنتباله دلفین و بال پروانه نسبت به هم آنالوگ اند یا همتا؟13980221
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7824پاسخ کامنتکلا هیچی نیستند نه همتا اند نه آنالوگ13980221
کاربر سایتکامنتبرای بهبود درصد زیست چه کار کنیم؟13980226
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7824پاسخ کامنتبرای زیست متن کتاب را اول فول باشید. به یه کتاب تست بسنده نکنید و سعی کنید 2 تا 3 کتاب بزنید تا با نظرهای طراحا های مختلف آشنا بشید. نکته‌های تست هارا هم وارد کتاب کنید. همین کارا را اگر با ساعت مطالعه خوب انجام بدید نتیجه میگیرید.البته سر ازمون هم وقت جواب دادن به زیست حتما باید تمرکزتون بالا باشد. پس آخر ازمون نندازین آن را.13980227
سیاوش قیصر، دوازدهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6929کامنتدر نقش پذیری تجربیات گذشته استفاده میشود؟چه طوری؟13980227
حسین ناظری، دوازدهم تجربی - خرم آباد - میانگین تراز 7213پاسخ کامنتاین طور باید بگویید که چون یک نوع یادگیری است و طبق متن کتاب در همه یادگیری‌ها تجربه نقش دارد، پس در نقش پذیری هم دارد13980227
تارا رشیدپور، دوازدهم تجربی - بانه - میانگین تراز 6983پاسخ کامنتدر خود تعریف یادگیری میگوییم(تغییر نسبتا پایدار در رفتار که در اثر "تجربه" بوجود می‌آید.) نقش پذیری هم یک نوع یادگیری است.مثلا جوجه غاز وقتی از تخم بیرون می آید دنبال هرچیز متحرکی راه می افتد(غریزه) ولی اگر دنبال مادرش راه بیفتد کم کم در اثر تجربه یاد میگیرد چگونه شنا کند،شکار کند و با بقیه ارتباط برقرار کند(نقش پذیری) خب این جوجه در اثر تجربه دیگر نسبت به مادرش نقش پذیر شده و یک سوسمار نقش بپذیرد نمیرود13980227
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتبله ببینید کلا در کتاب در تعریف یادگیری را اگر بخوانید نوشته تجربه. پس یعنی همه انواع یادگیری به تجربه مربوط میشوند13980227
محمدرسول احمدی، یازدهم تجربی - زنجان - میانگین تراز 6578کامنتکسانی که تابستون آزمون های کانون را شرکت کردید آیا از برنامه راهبردی آزمون ها راضی بودید؟ اگر عقب برگردید باز هم با برنامه راهبردی پیش میروید؟13980228
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتآره حتما با برنامه پیش بروید ولی خیلی به تراز اهمیت ندهید. فقط بخوانید با برنامه هماهنگ باشید13980228
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتبرای شروع کار میتواند مشاور موثر باشد از این جهت که باعث بشود ساعت مطالعه تون بالا برود و یا منابع خاصی را بهتان معرفی کند. اگه میخواهید رتبه خوبی بگیرید هیچ وقتی را نباید تلف کنید. از الان به بعد دیگر حداقل روزی 12 ساعت باید بخونید قطعا هم باید یک سری مباحث را حذف کنید چون وقت نمیشود همه را جمع کرد. برنامه ریزی هم خیلی مهم است. حتما برای هر روزتان برنامه ریزی کنید و از هر وقتی استفاده کنید مثلا حتی اگر نیم ساعت وقت هم اضافه اوردید عمومی مثل ادبیات بخونید13980228
کاربر سایتکامنتسلام... بیت "لب ببستم زسخن ای گل خندان که مباد / مردمان بوی تو یابند ز رنگ سخنم" ایهام یا ایهام تناسب دارد؟13980228
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتایهام دارد. بو هم میتواند معنی آرزو و خواهش و میل بدهد و هم معنی رایحه13980228
امیر حسین کریمی نازکسرا، دوازدهم تجربی - فردیس - میانگین تراز 7277کامنتامتحانات نهایی را چقدر جدی بگیریم؟13980229
امیرحسین سهرابی فر، دوازدهم تجربی - رشت - میانگین تراز 6716پاسخ کامنتبنظرم یک ایتم مرور مناسب میتوانه باشد اما فکر نکنم نیاز به مطالعه تشریحی خاصی باشد13980229
کارن نشاط مفیدی، دوازدهم تجربی - مشهد - میانگین تراز 7643پاسخ کامنتامتحانان نهایی فرصت خوبی است برای جبران اشتباهات دوازدهم ، نظرم مطالعه اش را جدی بگیرید ولی نمره اش را نه13980229
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتهمان طور که دوستان گفتند تو مهلت امتحانای نهایی دوازدهم را حتما ببندید. ولی برنامه تون را جوری بنویسید که قبل از هر امتحان چند روز فقط همون درس را بخونید. حتما درسهای دیگری را هم داشته باشید.13980229
کاربر سایتکامنتکسی تجزیه تابع درجه دو ضریب دار را بلد است؟13980301
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتیک روشش این است که اول عبارت را مساوی با "اِی" قرار بدهی، بعد دو طرف تساوی را در ضریب جمله ایکس بتوان 2 ضرب کنی. اینجوری جمله‌ی ایکس بتوان 2 همراه با ضریبش می رود داخل پرانتز بتوان 2 .حال این را "تی" میکنید و عبارت را تجزیه میکنید.در آخرهم تقسیم بر آن ضریب میکنید.13980301
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتبا دلتا ریشه‌ها را پیدا کنید بعد دوتا پرانتز بزاری در یکی شان یک ایکس بدون ضریب با یک ریشه را بگذاری در آن یکی پرانتز ریشه دیگر را در ضریب ایکس بتوان دو ضرب کنید بگذاری کنار همان ایکس همراه ضریبش13980301
کاربر سایتکامنتتوابع قدر ایکس و ایکس به توان دو که‌ یک قسمت نزولی یک قسمت صعودی است درکل باید صعودی گرفت یا نه13980301
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتغیر یکنوا13980301
کوثر احمدی، دوازدهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6523پاسخ کامنتنه صعودی نه نزولی مگر اینکه به صورت بازه‌های جدا ازمون خواسته باشد13980301
کاربر سایتکامنتچرا این جمله درست است؟ اگر تابع اف دربازه بسته آ و ب پیوسته باشد در اینصورت در این بازه هم ماکزیمم وهم مینیمم مطلق دارد13980301
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتبرای خودتان سعی کنید مثال بزنید. در یک بازه بسته، اگر تابع پیوسته باشد قطعا در یک نقطه ماکزیمم مطلق یا مینیمم مطلق دارد. بازه هم باید حتما بسته باشد چون اگر بازه باز باشد ممکن است مثلا انتهای بازه بالاتر از سایر نقاط قرار بگیرد ولی چون نقطه تو خالی است، تابع ماکزیمم مطلق ندارد ولی وقتی بازه بسته باشد حتی ممکن است یکی از دو سر بازه ماکزیمم یا مینیمم مطلق باشد. اگه تابع پیوسته نباشد هم نمیشود مثلا تابع یک ایکسم تو بازه منفی 1 و 1 چون پیوسته نیست اکسترمم مطلق ندارد13980301
پژمان اروش، دوازدهم تجربی - بهمئی - میانگین تراز 7186پاسخ کامنتسلام چون به هر حال یک نقطه ای از همه بالاتر است و یک نقطه ای پایین تر.13980301
کاربر سایتکامنتاین جمله درست است که تابع ایکس به توان 3 در مبدا مختصات مماس قایم دارد؟13980301
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتنه. تابع رادیکال ایکس با فرجه 3 مماس قایم دارد. نه ابکس بتوان 313980302
کاربر سایتکامنتاین جمله را توضیح دهید:در پی بسته شدن یکی از سرخرگهای کرونر قلب انسان و بروز سکته قلبی،فاصله موجها چگونه تغییر می‌کند؟13980302
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتقاعدتا باید زیاد بشود چون اگه کم بشود که یعنی سرعت انقباض‌های قلب زیاد شده که منطقی نیست. پس باید فاصله زیاد بشود که نشون دهنده کند شدن انتقال پیام‌های انقباض و کند شدن سرعت ضربان قلب است.13980302
کاربر سایتکامنتچرا در بیت«چون که شد خورشید و مارا کرد داغ * چاره نبود بر مقامش از چراغ» ، فعل (شد) به معنی (رفتن) است. یکی از منابع بسیار معتبر فارسی این را بدین معنی گرفت است/ واینکه در بیت« دل بیمار شد از دست رفیقان مددی * تا طبیبی به سر آریم و دوایی بکنیم» چرا واژه(بیمار) در اینجا مسند نیست؟13980302
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتباید از را معنی بفهمید و مصراع دوم معنی را مشخص میکند. مصراع دوم می گوید چاره ای بجز استفاده از چراغ نیست پس نشون میدهد که در مصراع اول معنی شد رفتن بوده که مجبوریم به جای خورشید ار چراغ استفاده کنیم. سوال دوم: از روی وزن بیت باید بفهمید. این بیت این طوری خوانده میشود : دلِ بیمار شد. اگر بخوانید دلْ بیمار شد13980302
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتبرای بیت دوم از را معنی هم میشود فهمید. با توجه به عبارت "از دست" باید دل بیمار ترکیب وصفی باشد. یعنی شاعر می گوید دلِ بیمار از دست رفت‌؛ رفیقان مددی کنید.13980302
الهام محمدى - گروه آزمونپاسخ کامنتنقش دستوری در بیت 1- باید آن را درست بخوانیم و 2- پس از آن معنی کنیم. 3- به فعل جمله توجه کنید. فعل «شد» از جمله افعالی است که بسته به معنا می‌تواند فعل اسنادی یا غیر اسنادی باشد. بنابراین حتما معنای فعل را استخراج کنید. از جمله افعال اسنادی که می‌تواند با توجه به معنا جزء افعال غیر اسنادی باشد: افعال (گشتن و گردیدن که اگر در معنای (جست‌وجو کردن، دورزدن و ...) باشد و فعل «بود» چنانچه با معنای «وجود داشت» به کاررود.13980302
کاربر سایتکامنتچرا این جمله غلط است؟ در کلیه انسان بازجذب برخلاف تراوش می تواند یون بی کربنات را به شبکه مویرگی برگرداند.13980302
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتبی کربنات بازجذب دارد ولی ترشح ندارد. در عوض اچ مثبت ترشح دارد ولی بازجذب ندارد.13980302
کاربر سایتکامنتکتاب گفته است که برای انجام حرکت جانوران نیازمند ساختار‌های اسکلتی و ماهیچه ای هستند. من در منبعی خواندم که هر جانوری که حرکت میکند ساختار اسکلتی ندارد مثل کرم خاکی.متن کتاب را درست بگیریم یا چون کتاب از قید قطعا استفاده نکرده است بگوییم میتواند استثناء داشته باشد؟13980302
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتاگر در سوال گفته بود"جانوران برای حرکت نیاز به ساختار‌های اسکلتی و ماهیچه ای دارند" درست بگیرید ولی اگر خود طراح قید قطعیت گذاشته بود آن موقع شک کنید و بقیه گزینه‌ها را چک کنید اگر درست بودن همین را بزنید13980302
کاربر سایتکامنتدر تابستان روی کدام درس ها تمرکز کنیم؟13980302
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتخیلی فرقی نمیکند. هر چی بخوانید خوبه فقط ساعت مطالعه تان بالا باشد. ولی خوب من به نظرم فیزیک و شیمی را بخوانید بهتر است. البته در تابستون پایه را با ازمون‌های قلم چی حتما ببندید. برای دوازدهم در طول سال به اندازه کافی وقت هست که بتوانید دوازدهم را خوب بخوانید. پارسال که جای شما بودیم چون کتابای دوازدهم نبودن دست ما بسته بود فقط تونستم فصل 1 فیزیک 12 و 2 3 تا فصل اول زیست را از رو پیش نویس کتاب ها بخوانم ولی در طول سال 12 مشکلی پیش نیامد.13980302
کاربر سایتکامنتپرده آمنیون از توده درونی منشا می گیرد یا از تروفوبلاست ؟13980302
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتتروفوبلاست13980302
سیدعرفان شریف زاده، یازدهم تجربی - مراغه - میانگین تراز 7454پاسخ کامنتاز لایه تروفوبلاست13980303
پارسا کامیاب، دوازدهم تجربی - رفسنجان - میانگین تراز 7081کامنتمغز زرد استخوان ران در بافت اسفنجی است یا یه مجرا وسط استخوان است که توی آن است؟13980302
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتدر مجرا13980302
سارا بداغی، دوازدهم تجربی - خرمشهر - میانگین تراز 6093پاسخ کامنتیک مجرا وسط وسط استخوان13980302
کاربر سایتکامنتهمه پیک‌های دور برد وارد خون میشوند؟13980302
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتبلی13980302
سیدعرفان شریف زاده، یازدهم تجربی - مراغه - میانگین تراز 7454پاسخ کامنتبله چون تعریف پیک‌های دوربرد همین هست13980303
سیدحسین رضویان، دوازدهم تجربی - تهران - میانگین تراز 5936کامنت165-کدام عبارت درباره اندامی که که کیلومیکرون‌ها را به لیپویروتیین تبدیل می‌کند درست است؟ 2-بیلی روبین و فسفولیپید‌های اضافی خون را دفع می‌کند چرا این گزینه غلط است؟ طبق کتاب به نظرم درست است13980305
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتفکر کنم منظورش این بوده است: کبد کیلومیکرون را به لیپوپروتئین تبدیل میکند اما کیسه صغرا بیلی روبین را دفع میکند13980305
کاربر سایتکامنتدرمجموع ترشحات سه غده یاد شده اسپرم را به بیرون منتقل میکند : چرا غلط است؟13980305
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتبیشتر از 3 غده ان. 2 تا پیازی میزراهی2 تا وزبکول سمینال و پروستات.13980305
کاربر سایتکامنتوقتی فقط حالت فیزیکی ماده تغییر میکند غلط است که بگوییم آنتالپی پیوندش تغییر میکند؟ فقط آنتالپی خودش تغییر میکند درست است؟13980305
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتدرست است.آنتالپی پیوند تغییری نمیکند ولی محتواب انرژی ینی آنتالپی ماده تغییر میکند13980305
کاربر سایتکامنتبرای دوازدهم چه کتابی از کانون خوب است؟13980306
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتفیزیک ریاضی آبی. فیزیک و شیمی و ریاضی سه سطحی.13980306
محمد صادقی، دوازدهم تجربی - نجف آباد - میانگین تراز 7270پاسخ کامنتسه سطحی‌ها همش عالی است.ابی ریاضی13980306
کاربر سایتکامنتاقای گله داری میشود یکم درباره ساعت مطالعتون بگوید و اینکه سالی یا موقعی یا روزی که بطور جدی درس خواندید و اولین ساعت مطالعه زیادتون بود چه مشکلاتی جلوتون سبز شد؟خسته نشدید؟ادامه دادید؟نتیجه اش چی شد؟13980306
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتمن سال دهم ساعت مطالعه ام خیلی کم بود حدودا 20 الی 30 ساعت در هفته. از اول سال یازدهم ناگهانی زیادش کردم. شد حدود 7 ساعت درروزهایی که مدرسه داشتیم. دلیلش هم اشنایی با مشاور بود که ناگهان یک برنامه نوشت با همین حجم. خدا روشکر اوایل خسته نشدم چون جو گیر بودم و فک میکردم از بقیه عقبم. در ادامه هم دیگر عادت کردم و تقریبا همین را حفظ کردم. خداروشکر مشکل خاصی هم نبود فقط کافیست عادت کنید و خودتان رامقید بدونید13980306
کاربر سایتکامنتاگر بخواهم زیست را مرور کنم خوب است به این شیوه عمل کنم که از روی کتاب یک روخوانی ساده انجام بدهم؟ یا اگر نه چه کاری برای مرورش انجام بدهم؟13980307
حانیه مختاری، دوازدهم تجربی - همدان - میانگین تراز 7645پاسخ کامنتروخوانی+نکته‌های نوشته شده+تست‌های مارک دار13980307
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتمتن کتاب13980307
محدثه ملکی، دوازدهم تجربی - ارومیه - میانگین تراز 6740کامنتدریچه‌های سرخرگی(سینوسی) جزو دریچه‌های قلب محسوب میشوند؟ یا منظور از دریچه‌های قلب فقط دهلیزی بطنی هاست؟13980307
حانیه مختاری، دوازدهم تجربی - همدان - میانگین تراز 7645پاسخ کامنتتیتر مبحث دریچه‌های قلب هست13980307
حسین گله داری، دوازدهم تجربی - کرمان - میانگین تراز 7818پاسخ کامنتسراسری 96 یا 95 جزء دریچه‌های قلب گرفته است13980307


مطالب مرتبط:

گفتگو‌های رتبه‌ی 8 منطقه 3 رشته‌ی تجربی با دانش آموزان