ویژگی آزمون‌های کانون از نظر رتبه 9 کشوری کنکور ریاضی 98

در این فیلم کوتاه مهران منتظر رتبه 5 منطقه 2 و رتبه 9 کشوری در کنکور ریاضی 98 ادرمورد ویژگی‌های آزمون‌های برنامه ای کانون صحبت می‌کند.​

ویژگی آزمون‌های کانون از نظر رتبه 9 کشوری کنکور ریاضی 98

در این فیلم کوتاه مهران منتظر رتبه 5 منطقه 2 و رتبه 9 کشوری در کنکور ریاضی 98 ادرمورد ویژگی های آزمون های برنامه ای کانون صحبت می کند.

فایل های ضمیمه