ویژگی آزمون‌های کانون از زبان رتبه 10 ایثارگران کنکور ریاضی 98

در این فیلم کوتاه مهدی مستاجران، رتبه 10 سهمیه ایثارگران 25 درصد در کنکور ریاضی 98 ویژگی‌های آزمون‌های برنامه ای کانون را بیان می‌کند.

ویژگی آزمون‌های کانون از زبان رتبه 10 ایثارگران کنکور ریاضی 98

در این فیلم کوتاه مهدی مستاجران، رتبه 10 سهمیه ایثارگران 25 درصد در کنکور ریاضی 98 ویژگی های آزمون های برنامه ای کانون را بیان می کند.

فایل های ضمیمه