مهدی اصغری رتبه6 منطقه 3 کنکور انسانی98 از روستای چولقشلاقی

در این فیلم مهدی اصغری،رتبه6 منطقه 3 کنکور انسانی98 درمورد اشخاصی که در موفقیتش تاثیرگزار بوده اند سخن می‌گوید و از آن‌ها تشکر میکند.

مهدی اصغری رتبه6 منطقه 3 کنکور انسانی98 از روستای چولقشلاقی

در این فیلم مهدی اصغری،رتبه6 منطقه 3 کنکور انسانی98 درمورد اشخاصی که در موفقیتش تاثیرگزار بوده اند سخن می گوید و از آن ها تشکر میکند.

فایل های ضمیمه