همه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترها

در ادامه تصاویر حضور رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در جشن نخبگان را مشاهده کنید....

همه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترها


در ادامه تصاویر حضور رتبه های زیر 10 کنکور 98 در جشن نخبگان 98را  مشاهده کنید....فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید

همه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترهاهمه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترها
همه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترهاهمه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترها
همه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترهاهمه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترها
همه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترهاهمه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترها
همه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترها
همه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترهاهمه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترهاهمه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترها


همه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترها

همه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترها

همه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترهاهمه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترهاهمه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 در یک عکس + تصاویر گروهی برترها
فایل های ضمیمه

معادله درجه 2 (قسمت دوم ) از حسابان يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین امینی