رتبه 10 کنکور انسانی 98 از عوامل موفقیتش در کنکور می‌گوید

رتبه ده کنکور انسانی از عوامل موفقیتش در کنکور می‌گوید...

رتبه 10 کنکور انسانی 98 از عوامل موفقیتش در کنکور می‌گوید

مصاحبه یک دقیقه‌ای با زینب صداقت دوستی

رتبه 10 سهمیه ایثارگران 25 درصد

رشته انسانی

فایل های ضمیمه

زینب صداقت دوستی رتبه 10 انسانی