رتبه3 کنکور تجربی98 از حل چالش خود در درس ادبیات می‌گوید

فرهنگ امیری رتبه3 منطقه1 در خصوص روبه رویی با چالشی که در درس ادبیات داشته صحبت می‌کند و ...

رتبه3 کنکور تجربی98 از حل چالش خود در درس ادبیات می‌گوید

فرهنگ امیریرتبه3 منطقه1 کنکــور98 تجــربی به بیان تجربیات خود در سال کنکور می پردازد و از چگونگی حل چالشی که در درس ادبیات داشته می گوید.

صحبت های فرهنگ امیــری را در فایل ویدئو زیر می توانید مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه

فرهنگ امیری رتبه3 منطقه1 کنکور98 تجربی