چالش‌های بنیامین داورپناه رتبه 8 منطقه 3 کنکور زبان 98

چالش‌های بنیامین داورپناه رتبه 8 منطقه 3 کنکور زبان‌های خارجی 98

چالش‌های بنیامین داورپناه رتبه 8 منطقه 3 کنکور زبان 98

در این فلیم بنیامین داورپناه رتبه ۸ منطقه ۳ کنکور زبان ۹۸ چالش های خود در سال کنکور را مطرح میکند.

فایل های ضمیمه