آریا معتمدی رتبه7 منطقه 3 تجربی 98 ازدلایل موفقیت خود می‌گوید

آریا معتمدی رتبه7 منطقه 3 و رتبه 57 کشوری در کنکور تجربی 98 در مورد افرادی که در موفقیت او تاثیرگذار بوده اند صحبت می‌کند.

آریا معتمدی رتبه7 منطقه 3 تجربی 98 ازدلایل موفقیت خود می‌گوید

آریا معتمدی رتبه۷ منطقه ۳ و رتبه ۵۷ کشوری در کنکور تجربی ۹۸ در مورد افرادی که در موفقیت او تاثیرگذار بوده اند صحبت می کند.

فایل های ضمیمه