رتبه8 کنکور98 انسانی از روش مطالعه خود در سال کنکور می‌گوید

سید طاها حسینی رتبه8منطقه یک انسانی به بیان تجربیات خود از مطالعه در سال کنکور می‌نویسد و ...

رتبه8 کنکور98 انسانی از روش مطالعه خود در سال کنکور می‌گوید

سید طاها حسینی رتبه8 منطقه1 کنکــور98 انسانی به بیان تجربیات خود در سال کنکور می پردازد و از چگونگی مطالعه خود و روش مطالعه اش می گوید.

صحبت های طاها حسینی را در فایل ویدئو زیر می توانید مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه

سید طاها حسینی رتبه8 منطقه1 کنکور98 انسانی