اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

در انگلیسی برای بیان مقدار و یا تعداد مشخص از هرچیزی از یک قاعده و قانون خاصی استفاده می‌کنند . ا

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارشدر انگلیسی برای بیان مقدار و یا تعداد مشخص از هرچیزی از یک قاعده و قانون خاصی استفاده می کنند . این قوانین در
 
موضوعی با عنوان اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش بیان می شود . در این درس با اینگونه جملات و کلمات
 
پرسشی مرتبط با آن آشنا می شوید . اول از همه باید بدانیم که اسم قابل شمارش و یا غیر قابل شمارش یعنی چه ؟

به هر اسمی که بتوان آنرا  با عدد شمارش کرد اسم قابل شمارش می گویند . این اسمها را هم می توان  مفرد بیان
 
کرد و هم بصورت جمع . همچنین در صورت مفرد بودن  قبل از آنها از a یا an  استفاده می شود . مانند :
 
  one books  two books= یک کتاب  دو کتاب و ....

one house  two houses = یک خانه  دو خانه  و ....

one car   two cars   three cars = یک ماشین دو ماشین  سه ماشین و ....

an apple    an orange = یک سیب     یک پرتقال

a man  three men  = یک مرد     سه مرد

اسامی غیر قابل شمارش

 به هر اسمی که نتوان با عدد آنرا شمارش کرد و باید مقدار برای آن بیان کرد اسم غیر قابل شمارش می گویند .

مانند :

انواع مایعات مثل :  قهوه چای  اب    آب میوه  

محصولات لبنی مثل : کره    پنیر    ماست   

غلات مثل : گندم   جو   آرد  نخود      لوبیا

در بیان اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در جملات معمولاً از کلمات کمیت هم  استفاده می شود که در زیر آمده
 
است :

برای قابل شمارش داریم :

a few = یه چند تا

some = تعدادی / بعضی

many = خیلی

a lot of = تعداد زیاد (از هر چیز )

too many =  خیلی زیادو برای غیر قابل شمارش  :

 a little = یه کمی

some = مقداری

much = زیاد

too much = مقدار خیلی زیاد

a lot of = مقدار زیاد (از هر چیز )

 

 حالا به مثالهای زیر توجه کنید :

I need  two apples = من دو تا سیب نیاز دارم .

she  has  to eat  an orange = او باید یک پرتقال بخورد . 

some men had two cell phones = بعضی از مردها دو تا موبایل داشتند .

I  saw  three  lions at the zoo = من دو تا شیر را در باغ وحش دیدم .

I  want to buy a few books = من مخواهم یه چند تا کتاب  بخرم

She  doesn't  have  many pens = او خیلی خودکار ندارد .

? Do you have a lot of  plates = آیا خیلی بشقاب دارید ؟

She'd like to buy two new books = او تمایل داره دو تا کتاب نو بخره .

Many people like to stay here = خیلی مردم دوست دارند اینجا بمونند .

 It is 33 Kilometers from here to London = از اینجا تا لندن 33 کیلومتر است .
 

 و  مثالهایی برای غیر قابل شمارش :

 ? Do you need some water = آیا مقداری اب احتیاج داری ؟

I  took  a little soil  for our house = من مقدار کمی خاک برای خانه مان بردم .

He  bought  a lot of milk for his family = او برای خانواده اش مقدار زیادی شیر خرید .

Let's have some cool drink = بیا مقداری نوشابه خنک بخوریم . 

? Would you like some coffee =آیا مقداری قهوه میل دارید ؟

I  ate  a little bread with some butter  for breakfast = من برای صبحانه  مقدار کمی نان با مقداری کره  خوردم .

I need two kilos of milk = من دو کیلو شیر می خواهم .
 

 نکات :

1- همانطوریکه می بینید  اسامی قابل شمارش  در صورت بیشتر از یک عدد بودن بصورت جمع بیان می شوند در حالیکه
 
اسامی غیر قابل شمارش همیشه مفرد بیان می شوند .

2- اسامی غیر قابل شمارش می توانند همراه با یک واحد شمارش و یا یک وسیله بصورت شمارشی بیان شوند . در این

صورت این واحدهای شمارش هستند که جمع بسته می شوند .

مانند :  
       I need two kilos of milk = من دو کیلو شیر می خواهم .

      they want a glass of water  = آنها یک لیوان آب می خواهند .

3- اسامی بی قاعده هم جزو اسامی قابل شمارش محسوب می شوند .
 
اسامی بی قاعده : به اسامی گفته می شود که s یا es  جمع بسته نمی شوند .

مانند : man     woman   police  mouse  child 


نکته : البته همیشه استثناعاتی هم وجود دارد . بعضی اسامی غیر قابل شمارش را نیز می توان بصورت قابل شمارش

بیان کرد : مانند زیر :

International waters = آبهای بین المللی

 please give me a beer = لطفاً  یک آبجو به من بده . ( یک لیوان ابجو به من بده )

I’d like a coffee , please = من یک قهوه میل دارم ، لطفاٌ  ( یک فنجان قهوه میل دارم )

May I have a white wine = ممکنه یک شراب سفید داشته باشم ؟ ( اجازه می دهید یک شراب سفید بخورم ؟)
معرفی افعال  There is  و There are

there is = وجود دارد ، هست

there  are = وجود دارند ، هستند


از این دو فعل در جملات انگلیسی زیاد استفاده می شود از جمله برای بیان جملاتی که اسامی قابل شمارش و غیر
 
قابل شمارش در آنها باشد . مانند زیر :

there is a little boy on the park = یک پسر کوچولو  تو پارک وجود دارد . ( هست)

little = small = کوچک - کوچولو

there are a lot of people at the bus stop = افراد زیادی در ایستگاه اتوبوس وجود دارند .( هستند )

there are some books on the table = چند تا کتاب روی میز وجود دارند .

there is  an apple in the basket = یک سیب در سبد وجود دارد .

there are a yellow apple here and two small oranges overthere

یک سیب زرد اینجا و دو پرتقال کوچک آنجا وجود دارند .

? Is  there  a big bicycle at your home = آیا در خونه تون یه دوچرخه بزرگ وجود دارد ؟

? Are there many cars on the street = آیا ماشینهای زیادی تو خیابون هستند ؟

Is  there  a young  man  near the  wall = آیا یک مرد جوان نزدیک دیوار هست ؟

 


کاربرد آنها برای اسامی غیر قابل شمارش :

در اسامی غیر قابل شمارش فقط از there is استفاده می شود مگر اینکه واحد شمارش آن مد نظر باشد:

there is only a little sugar in the sugar dispenser = فقط مقداری کمی شکر در شکر پاش وجود دارد .

there is  some water  in the glass = مقداری آب در لیوان وجود دارد .

there  is only a little flour  in the  box = مقدار کمی ارد فقط در جعبه وجود دارد .

there is  a lot of salt  overthere = مقدار زیادی نمک انجا وجود دارد .

there are 5 kilos of  pepper  in our pack = در بسته ما 5 کیلو فلفل وجود دارد .نحوه استفاده از Some , no , any  در جملات

از جمله کلماتی که در  ساخت جملات سؤالی و غیر سؤالی بکار می رود این سه کلمه می باشد . اگر بخواهیم جمله

پرسشی همراه با there is  و there are  بسازیم معمولا از any و some استفاده می کنیم .

و اگر بخواهیم جمله غیر پرسشی منفی بسازیم ازsome ، any و  no استفاده می کنیم .

 و اگر بخواهیم جمله غیر پرسشی مثیت بسازیم از some استفاده می کنیم .

بنابرین

در جملات پرسشی ، مثبت و منفی از some

در جملات پرسشی  و منفی از any

و در جملات  منفی از no

در جمله ای که فعل منفی شود any  استفاده می شود  و در جملات مثبت با معنی منفی از no استفاده

می شود .

جمله ای که با  some سؤالی می شود در صورت دادن جواب منفی با any یا no بیان می شود .

مثالهای زیر را ببینید :

فرض کنید 5 عدد سیب روی میز باشد :

   . there are five apples on the table   

  ? Is there any apple on the table

yes ,there are some apples on it 

No , there isn't any apple on the table

No , there is no apple on the table

 

? Is there  anyone  under that  bridge

Yes , there is someone  overthere 

No , there isn't anyone overthere

No , there is no one overthere 

 معرفی کلمات پرسشی How much و How many

اگر  تعداد را بخواهیم از کسی بپرسیم از کلمه پرسشی How many استفاده می کنیم . در اینصورت اسم

بعداز How many را باید بصورت جمع بیان کرد و جمله را سؤالی ساخت و بیان کرد .    How many = چند تا 


? How many cars do you have = شما چند تا ماشین دارید ؟

? How many children do you have = شما چندتا بچه دارید ؟

? How many apples did you buy yesterday =  شما چندتا سیب دیروز خریدید ؟

? How many cars do you have = شما چندتا ماشین دارید ؟

 

مقدار عددی یک واحد پول هم جزو اسامی قابل شمارش می باشد .

? How many Dollars do you have = چند تا دلار داری ؟
 


کلمه پرسشی How many را با there are نیز می توان ترکیب و بیان کرد :

? How many people are there in your family =چند نفر در خانواده شما وجود داند ؟

? How many cars are there on the street =چندتا ماشین تو خیابان هستند ؟


معرفی کلمات پرسشی How much

کلمه How much به معنی چه مقدار و چقدر می باشد و از آن جهت بیان جملات پرسشی که دارای اسامی غیر

قابل شمارش هستند استفاده می شود .

? How much water is there here = چقدر آب اینجا هست ؟

? How much time do we have = چقدر وقت داریم ؟

? How much cheese do you have with you  = چقدر پنیر همراهت داری ؟

? How much do you need = چقدر احتیاج داری ؟

? How much do you want = چقدر می خواهی ؟

در جواب دادن هم از کلماتی که برای این گونه اسامی بکار میرود استفاده می شود .

I need some water 

I want a lot of butter


سؤال در مورد قیمت :

چنانچه بخواهیم قیمت چیزی را سوال کنیم از عبارات زیر استفاده می کنیم :

? How much is it = قیمتش چنده ؟

? How much does it cost = چقدر می ارزه ؟

? what's the price = قیمتش چنده ؟
 
? How much is it per Kilo = کیلویی چنده ؟
 

? How much is three kilos of rice = قیمت سه کیلو برنج چنده ؟

? How much is apple per kilo = سیب کیلویی چنده ؟


بر حسب واحد پول خارجی که بصورت زیر است می توان قیمت را بیان کرد :

هر 100 سنت  1 دلار است .

هر 100 سنت 1 یورو است .

هر 100 پنی 1 پوند است .

نکته :  جمع penny کلمه pence است و یک واحد آن Penny بنابراین داریم :    n100 pence=1 pound
  
در بیان قیمت چیزی فقط واحد بزرگتر بیان می شود .

It's  eighty five Pounds-twenty = آن هشتاد و پنج پوند و بیست پنی ( بیست پنس ) است .

It's  £85.20

It's  sixteen Dollars - eight =  ان 16 دلار و هشت سنت است .

It's $16.08

It's  fifty five Euros - fifty = آن 55 یورو  50 سنت است .

It's  €55.50 

It's two hundred dollars-six = آن 200 دلار و شش سنت است .