پیام آیات درس سوم دین و زندگی یازدهم

در این قسمت پیام آیات درس سوم دین و زندگی یازدهم منطبق باآزمون 5مهر را مقایسه می‌کنید.

پیام آیات درس سوم دین و زندگی یازدهم

پیام آیات درس سوم دین و زندگی یازدهم

منبع:کتاب آبی پیمانه ای دین و زندگی کنکور

مائده چرچی بابایی رتبه32