کلید و پاسخ تشریحی کنکور 98 کامپیوتر و مشابهت با آزمون کانون

براساس فرض تعهدی، درآمدها به محض تحقق و هزینه‌ها به محض تحمیل، بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوطه، شناسایی و ثبت می‌شوند.

کلید و پاسخ تشریحی کنکور 98 کامپیوتر و مشابهت با آزمون کانون

کلید و پاسخ تشریحی کنکور 98 کامپیوتر (درس های دهم) و مشابهت ها با آزمون های کانون