کاربرد SOME

به طور کلی some در جملات مثبت در انگلیسی استفاده می‌شود

کاربرد SOME

کاربرد some

به طور کلی some در جملات مثبت استفاده می شود:

There were some beautiful flowers in the garden

چند گل زیبا در باغچه بود

I bought some coffee

من مقداری قهوه خریدم

از some می توان هم برای اسامی قابل شمارش و هم اسامی غیر قابل شمارش استفاده کرد. اسامی قابل شمارش استفاده شده با some صورت جمع بکار می روند ولی اسامی غیر قابل شمارش استفاده شده با some به صورت مفرد بکار برده می شوند.

She needs some money.

او به مقداری پول نیاز دارد.

Mike has some friends.

مایک تعدادی دوست دارد.

نکته: همانند خیلی از مباحث دیگر در انگلیسی تعدادی استثنا نیز برای some وجود دارد؛ some در سوالات برای پیشنهاد یا درخواست نیز استفاده می شود:

Would you like some cake?

آیا مقداری کیک می خواهی؟ (پیشنهاد)

Could I have some milk, please?

میشه لطفا مقداری شیر به من بدهید؟ (درخواست)

به جزء این دو مورد معمولا some دیگر در سوالات استفاده نمی شود.

کاربرد any

به طور کلی any در جملات و سوالات منفی بکار می رود:

I don’t need any help.

من به هیچ کمکی نیاز ندارم.

Do you have any brothers or sisters?

آیا هیچ برادر یا خواهری داری؟

همانند some، از any هم برای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده می شود. اگر اسمی که بعد از any استفاده می شود قابل شمارش باشد به صورت جمع بکار می رود ولی اگر غیر قابل شمارش باشد به صورت مفرد بکار می رود.

Do you have any friends?

آیا هیچ دوستی داری؟

Emily doesn’t have any money.

امیلی هیچ پولی ندارد.

نکته: بعضی اوقات که می خواهیم این مفهوم را منتقل کنیم که مثلا در انتخاب بین چند چیز یا انتخاب زمان چیزی… برای شما فرقی نمی کند (یا مهم نیست) از any در جملات مثبت استفاده می شود:

Which book should I read?

Any one. It’s up to you.

کدام کتاب را بخوانم؟

هر کدام. با خودته.

You can ask me for help any time you want

تو میتونی هر وقت خواستی از من کمک بخوای

خلاصه: به طور کلی تفاوت some و any این است که any در سوالات و جملات منفی بکار می رود ولی some در جملات مثبت بکار می رود.