محمدرضا محمدشفیعی : پیوستگی در آزمون ها

جدا نشدن از آزمونها واجرای یک برنامه می‌تواند درکسب نتیجه بهتر به شما کمک شایانی کند.

محمدرضا محمدشفیعی : پیوستگی در آزمون ها

 والدین عزیز ، دانش آموزگرامی ؛ 

جدا نشدن از آزمونها واجرای یک برنامه می تواند درکسب نتیجه بهتر به شما کمک شایانی کند. 


بیش از بیست وشش سال آمارهای مستند از داوطلبین کانون در کنکورهای سراسری نشان داده است که : 

1)آندسته داوطلبین که پیروی وپیوستگی با برنامه راهبردی کانون داشته اند ، نتایج بهتری را کسب نموده اند . 

 2)آزمونهای کانون همانند یک زنجیره بسیارمحکمی است که هرسال با بیست الی بیست وشش حلقه طرح ریزی می شود و غیبت در آزمون درحقیقت مفقود شدن یکی از این حلقه ها می باشد که می توان گفت غیبت در آزمون همانند ازبین رفتن یک حلقه دریک زنجیر محکم است که باعث کاهش توان آن زنجیر می شود . 

3) از طرفی دانش آموزانی که از دوره دبستان یا دبیرستان دوره اول به کانون می آیند وپیوستگی خود را حفظ می کنند ، نتایج درخشانتری را شاهد خواهند بود . 


 نتایج سال 1398 ، جایزه به کانونی های وفادر است 

1)کانونی هایی که از تعداد غیبت آنها به صفر متمایل می شود ، بهترین نتیجه ها را گرفته اند . 

2)کانونی هایی که حداقل 4 تا 6 سال عضوکانون بوده ویک برنامه ایی بوده اند؛ نتایج خیره کننده ایی را کسب کرده اند. به هرحال لازم است بدانید که موارد ذکر شده فوق برای رتبه های زیر ده امسال نیز تکرارشد .این تکرار باز ادامه دارد شما از این قاعده مستثنی نیستید و بایستی به این نظم وپیوستگی واجرای برنامه راهبردی بپیوندید . 


ویژگی رتبه های زیر ده کشوری ومنطقه سال 1398 


 1) 44 نفر از این رتبه های زیر 10 ، بدون غیبت بوده اند .

 2)24 نفر از این رتبه های زیر 10 ، فقط یک غیبت داشته اند . 

3)35 نفر از این رتبه های زیر 10 ، از دبستان به کانون آمده اند. 

4)41 نفر از این رتبه های زیر 10 ، از دوره اول دبیرستان به کانون آمده اند.

 5)10 نفر از این رتبه های زیر 10 ، در بیش از 100 آزمون برنامه ایی شرکت داشته اند . 


اینجانب بعنوان یک عضو کوچک خانواده بزرگ کانون وعضو هیات علمی دانشگاه ومحقق برتر بین المللی ، با علم کامل به این سه نکته زیر:

 1 ) حضور پیوسته در آزمون 

2) پیروی وهمراهی کامل با برنامه کانون 

3)از دوره های ابتدایی یا دوره اول دبیرستان عضو کانون شدن ؛

 بی شک نتایجی را به همراه دارد که باعث خوشنودی اولیاء مدرسه ، والدین وکلیه دوستان وعزیزانی می شود که برای شما تلاش می کنند . 


 محمدرضا محمدشفیعی 

نمایندگی کانون فرهنگی آموزش قلم چی –پسران اصفهان ؛ 

فوق دکتری شیمی آلی