نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه88تا113)+پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه‌های آسمان چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه88تا113)+پاسخ

نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان چهارم دبستان صفحات 88 تا 113 پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.
1- سوالات تستی  مهم برای آزمون
2- پوشش دهی مطالب

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه88تا113)+پاسخ

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه88تا113)+پاسخ